Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเช็กที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด-19


พี่น้องคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการประกันสุขภาพของทางการสาธารณรัฐเช็กหรือของสหภาพยุโรป และพำนักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็กเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 90 วัน เช่น ผู้ถือเอกสารการมีถิ่นพำนักระยะยาวหรือมีถิ่นพำนักถาวร ซึ่งยังมีอายุใช้งาน หรือถือวีซ่าระยะยาวที่ยังมีอายุใช้งาน) สามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้ว*

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนในราคาไม่เกิน 810 คอรูน่าต่อหนึ่งเข็ม (โดส) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบการลงทะเบียนกลางและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://registrace.mzcr.cz/samoplatci


สำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในระบบการประกันสุขภาพของทางการสาธารณรัฐเช็ก (ลูกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสุขภาพของทางการเช็ก) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบการลงทะเบียนกลางและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://registrace.mzcr.cz/


ขอให้คนไทยทุกท่านที่พำนักในสาธารณรัฐเช็ก รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ด้วยความห่วงใยจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก


* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางการเช็กกำหนด

Source

1 view0 comments