Rebirth of the Brewery House

Prague, September 6, 2022

Koncem května obletěla český pivní svět zpráva, že známý podnik Pivovarský dům v Ječné ulici po téměř 25 letech končí. Za dobu své existence si restaurace vybudovala dobrou pověst, ať už díky tradiční české kuchyni, tak i tím, že se v místním pivovaru vyučilo mnoho českých i zahraničních sládků a uvařilo se nesčetně zajímavých a inovativních piv.  Pivovarský dům však naštěstí neskončil definitivně. Začátkem července restauraci převzala skupina Benedict group, která již v roce 2021 zachránila končící Pivovarský klub v Karlíně. Také pivovar, jenž je součástí prostoru restaurace, bude dále fungovat. Jeho provoz zajistí Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha.   „Prostory restaurace prošly výraznou obměnou. Zrekonstruována byla celá přední část, bar a skleněné výlohy do Ječné ulice. Investovali jsme i do kuchyně a pivního hospodářství, které jsme přizpůsobili aktuálním trendům“ shrnuje krátce jednatel Pivovarského domu Benedict Martin Herold. Zajímavostí je určitě pivovarský „chodník slávy“, který se nachází v již zmiňovaných výlohách. „Je zde zvěčněno asi 30 významných osobností, které se výrazně zapsaly do dějin českého pivovarství.“ Přibližuje spolumajitel a sládek Břevnovského pivovaru Aleš Potěšil, který má na starosti přilehlý minipivovar.   A na co se můžeme v novém podniku Pivovarský dům Benedict těšit? „Důraz budeme klást na synergii české kuchyně a piva, protože jak aktuální pivní trendy, tak i naše kuchyně dokáže být značně kreativní a zajímavá. Zdejší pivovar obsadí se svými pivy vždy 4 kohouty, zbývající 4 piva budou z Břevnovského klášterního pivovaru. Zaujmout chceme jak klasické pivaře, tak i návštěvníky, kteří stále vyhledávají nové chuťové zážitky. Ročně zde plánujeme uvařit až 40 různých druhů piva“ nastiňuje vizi podniku Aleš Potěšil.
At the end of May, the news circulated in the Czech beer world that the well-known Pivovarský dům in Ječná Street was closing down after almost 25 years. During its existence, the restaurant has built up a good reputation, both thanks to traditional Czech cuisine and the fact that many Czech and foreign brewers were trained in the local brewery and countless interesting and innovative beers were brewed.  Fortunately, however, the brewery house did not end definitively. At the beginning of July, the Benedict group took over the restaurant, which already in 2021 saved the ending Pivovarský klub in Karlín. The brewery, which is part of the restaurant, will also continue to function. Its operation will be ensured by the Břevnov Monastery Brewery of St. Vojtěch.   “The restaurant premises have undergone a significant change. The entire front part, bar and glass windows to Ječná street were reconstructed. We also invested in the kitchen and beer management, which we adapted to current trends,” summarizes Benedict Martin Herold, executive director of Pivovarské dom. The brewery’s “walk of fame”, which is located in the already mentioned shop windows, is certainly interesting. “Approximately 30 important personalities who made a significant mark in the history of Czech brewing are immortalized here.” Aleš Potěšil, co-owner and brewer of Břevnovský pivovar, who is in charge of the adjacent microbrewery, elaborates.   And what can we look forward to in the new Pivovarský dům Benedict enterprise? “We will emphasize the synergy of Czech cuisine and beer, because both current beer trends and our cuisine can be quite creative and interesting. The local brewery always fills 4 taps with its beers, the remaining 4 beers will be from the Břevnov monastery brewery. We want to attract both classic beer drinkers and visitors who are always looking for new taste experiences. We plan to brew up to 40 different types of beer here annually”, outlines the vision of the company Aleš Potěšil.
JK

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • April 19, 2024

Czech Prime Minister Fiala Raises Concerns About Russian Influence in the EU Following Brussels Summit

  • Hans Weber
  • April 19, 2024

Prague’s Transit Evolution: Driverless Metro Future and an €8.6 Billion Tender

  • Hans Weber
  • April 19, 2024

Winter’s Grip: Meteorologists Issue Warning of Intense Snowfall in the Czech Republic

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close