Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

On 10 October 2023, Mr. Nattaphon Sapsinsoonthon, Chargé d’ Affaires ad interim of the Royal Thai Embassy in Prague, together with Ms. Wanlaya Wattanasopon, Counsellor, had the opportunity to meet with Mr. Pavel Plevka, the Directors of CEITEC Masaryk University (MU) and Mr. Radimir Vrba, the Director of CEITEC Brno University of Technology (BUT), along with representatives from the MU and BUT research groups. During the meeting, both sides explored opportunities for collaboration between the two institutes and Thai relevant agencies. They also discussed the possibility of introducing exchange student programmes as a means of fostering mutual growth and development. Both Directors also presented Mr. Natthaphon with a tour of their laboratories, working spaces as well as facilities within the CEITEC MU and CEITEC BUT.
CEITEC is a research institution that is primarily dedicated to the fields of life sciences, advanced materials, and nanotechnology. CEITEC was established through a collaborative effort involving 6 esteemed academic institutions in Brno, including Masaryk University, Brno University of Technology, Mendel University in Brno, and the Veterinary and Pharmaceutical University of Brno as well as the Institute of Physics of Materials of the Czech Academy of Sciences and the Research Institute of Veterinary Medicine, each of which maintains its own distinct organisational unit within the framework of CEITEC. CEITEC has successfully established many labs equipped with advanced instrumentation and modern facilities and operated as a consortium of six partner institutions.
CEITEC Masaryk University (CEITEC MU), also known as the Central European Institute of Technology of Masaryk University, is a higher education institute that was established at Masaryk University. CEITEC MU is a key part of the research infrastructure, established in 2014, that offers valuable resources and facilities for both fundamental and applied research. It particularly focuses on advancing knowledge in areas such as structural biology, genomics and proteomics, molecular medicine, neuroscience, nanotechnology, and microtechnology.
CEITEC Brno University of Technology (CEITEC BUT) is a higher education institute, part of the Brno University of Technology. Since 2011, it has been a key part of the research infrastructure with facilities and conditions for basic and applied research in the field of nanotechnologies, advanced materials, and cybernetics.
🇹🇭 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และนางสาววัลยา วัฒนโสภณ ที่ปรึกษา ได้พบกับ นาย Pavel Plevka ผู้อำนวยการของ CEITEC Masaryk University (MU) และนาย Radimir Vrba ผู้อำนวยการของ CEITEC Brno University of Technology (BUT) รวมทั้งตัวแทนนักวิจัยของ MU และ BUT นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างสถาบันทั้งสองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งแสวงหาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ อุปทูตฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พื้นที่ทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน CEITEC MU และ CEITEC BUT ด้วย
CEITEC เป็นสถาบันวิจัยซึ่งมุ่งเน้นในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัสดุนวัตกรรมและนาโนเทคโนโลยี CEITEC ก่อตั้งขึ้นเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียง 6 แห่งที่ตั้งอยู่ในเมือง Brno ได้แก่ มหาวิทยาลัย Masaryk มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Brno มหาวิทยาลัย Mendel มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ Brno สถาบันฟิสิกส์ของ Czech Academy of Science และสถาบันวิจัยสัตวแพทย์ การแพทย์ โดยสถาบันทั้งหกแห่งมีหน่วยงานแยกต่างหากของตัวเอง ภายใต้การบริหารในกรอบของ CEITEC อนึ่ง CEITEC ได้สร้างห้องปฏิบัติการหลายแห่ง ซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูงและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยด้วย
CEITEC Masaryk University (CEITEC MU) หรือ Central European Institute of Technology of Masaryk University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัย Masaryk โดย CEITEC MU เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้าง CEITEC ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 โดยมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับการวิจัยทั้งขั้นพื้นฐานและการวิจัยแบบประยุกต์ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ในด้าน ชีววิทยาเชิงโครงสร้าง จีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล ประสาทวิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และไมโครเทคโนโลยี
CEITEC Brno University of Technology (CEITEC BUT) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Brno โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา CEITEC BUT เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้าง CEITEC ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยแบบประยุกต์ในสาขานาโนเทคโนโลยี วัสดุขั้นสูง และไซเบอร์เนติกส์

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • December 4, 2023

Embassy of Cyprus – Prague

  • Hans Weber
  • December 4, 2023

Chinese Embassy in Prague (Velvyslanectví Čínské lidové republiky)

  • Hans Weber
  • December 4, 2023

Embassy of Denmark in the Czech Republic

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close